Taktila etiketter ger kännbar varningsmärkning

Taktila etiketter är närapå omöjliga att finna när man behöver dem – här finns dom i lager för fraktfri leverans.

Kemiska produkter såsom säljs till allmänheten skall inom vissa fall ha en kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen består oftast av en upphöjd trekant. Märkningen är ämnad som information för synskadade.

Fram till den 1 juni 2015 sker en successiv övergång från nationella bestämmelser till bestämmelse i EU:s nya klassificeringsförordning CLP. Således finns bestämmelser för kännbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser och i CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som ska hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005:7 är de som är märkta med minst en av följande farobeteckning:

Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts endast med denna farobeteckning.)
Mycket brandfarligt (Gäller inte aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning.)
Mycket giftig
Giftig
Hälsoskadlig
Frätande.

Produkter som ska hava kännbar varningsmärkning om produkten är märkt enligt CLP-förordningen är de som är märkta med minst någon utav följande faroangovelser:

Skadligt vid inandning
Skadligt vid hudkontakt
Skadligt vid förtäring
Giftigt vid inandning
Giftigt vid hudkontakt
Giftigt vid förtäring
Dödligt vid inandning
Dödligt vid hudkontakt
Dödligt vid förtäring
Orsakar organskador
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
Extremt brandfarlig gas
Extremt brandfarlig vätska och ånga
Brandfarlig gas
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller oavsett förpackningens storlek. I reglerna finns hänvisningar till standarder såsom den kännbara varningsmärkningen skall uppfylla.