Mikrobiell påväxt – ett förstadie till problem

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det endast kommer att bli värre. Det är dessutom hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Ifall man är oviss över var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Om det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering om det gäller källare, vindar alternativt husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över ifall man har besvär med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan finna ett fotfäste.

En torr samt ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.