Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen

Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring.

Under årens lopp har det visat sig att det finns flera olika typer av E. coli, som kan ge sjukdom hos människa, några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Åtminstone sex typer av E. coli kan orsaka infektion hos människa: enterohemorragiska E. coli (EHEC), enteroinvasiva E. coli (EIEC), enteropatogena E. coli (EPEC), enterotoxinbildande E. coli (ETEC), enteroadhererande E. coli (EAEC)ochenteroaggregativa E. coli (EAggEC). Bakterierna finns i tarmen hos människa, vid vissa typer även i tarmen hos djur. Bakterien utsöndras med avföringen. EHEC redovisas separat (se enterohemorragisk E. coli infektion).

EIEC: Reservoar är människa. Smittspridning sker troligen via smittade livsmedel. Inkubationstiden är kort, 10–18 timmar.

EPEC: Reservoar är människa. Smittar framför allt barn under två år, och smittspridning kan ske via smittad barnmat eller mat under avvänjningen eller på spädbarnsavdelning på sjukhus. Även vuxna kan insjukna. Smittan var tidigare vanlig i Europa och USA och spelar fortfarande en stor roll som diarréorsak hos spädbarn i utvecklingsländerna. Inkubationstiden hos vuxna är 9–12 timmar, det är okänt om samma förhållande gäller för barn.

ETEC: Enterotoxinbildande stammar, som bildar ett värmekänsligt toxin (LT) och ett värmestabilt toxin (ST). Reservoar är människa. Smittar framför allt via livsmedel som förorenats, men även vattensmitta har beskrivits. Smitta från person till person är ovanligt. Smittan är vanlig i utvecklingsländer, turister insjuknar ofta, och sjukdomen går ofta under benämningen ”turistdiarré”. Inkubationstiden är normalt 10–12 timmar men kan uppgå till 72 timmar.

EAEC: Ännu inte speciellt känd mikroorganism som har förekommit i utbrott hos små barn i utvecklingsländerna.

EAggEC: Viktig orsak till barndiarréer i utvecklingsländerna. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré. Inkubationstiden är 20–48 timmar.
Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

EIEC: Invasiva stammar orsakar sjukdom, speciellt lokaliserad till tjocktarmen. Symtom är feber, slemmig och ibland blodig diarré.

EPEC: Orsakas bara av speciella serotyper av E. coli, kallades tidigare för ”spädbarnskolera”. Symtom är vattniga diarréer med slem, feber och ibland uttorkning som följd.

ETEC: Infektion med ETEC liknar kolera. Patienten har rikliga, vattniga diarréer, buksmärtor, kräkningar och ibland feber och kan snabbt bli uttorkad.

EAEC: Icke toxinbildande stammar som adhererar till vävnadsceller. Symtombilden domineras av diarréer.

EAggEC: Symtomen är vattniga diarréer med slem. Flertalet av dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte normalt, men vätskeersättning kan behövas.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.


Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Dessa E. coli är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, undantaget EHEC (se enterohemorragisk E. coli infektion). Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.
Kommentarer

ETEC
Minst 200 personer i Stockholmstrakten insjuknade med diarré och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost. Osten visade sig innehålla toxinbildande (LT– toxin) E. coli, mer än en miljon bakterier per gram ost. Liknade utbrott förekom samtidigt även i USA, Danmark och Nederländerna.

På ett kryssningsfartyg insjuknade 108 personer av 138 med mag- och tarmsymtom. Utbrottet orsakades av ETEC, som isolerades både från dricksvattentanken och från sjuka personer. Mellan kylsystemet och färskvattentanken fanns en rörförbindelse, och sjövatten kunde via denna nå färskvattentanken.

Under 2003 insjuknade 50 av 148 personer efter att ha ätit en gemensam italiensk buffé på en restaurang. En enkätundersökning baserad på menyn gav inget utslag för ökad risk för insjuknande kopplad till ett specifikt livsmedel. Tolv personer provtogs, varav två var positiva för ETEC, sex för EPEC och tre dubbelinfekterade med ETEC och EPEC.

EPEC
Bland de boende i två bostadsområden utanför Uppsala med gemensam vattenförsörjning insjuknade 60% (442 personer) med mag- och tarmsymtom. De sjuka representerade alla åldersgrupper. EPEC kunde isoleras från såväl de sjuka som från dricksvattnet.

Läs hur du skyddar dig själv och andra på SMITTSTOPP.COM