Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador alternativt mögel

En krypgrund är en variant av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan, istället för källare. Detta medför att huset isoleras främst från kyla. Det finns dock en hel del typiskt förekommande problem med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak till fuktskador, särskilt under sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som högst. Med tanke på att krypgrunden håller en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av t.e.x. fukt i byggnadsmaterial alternativt p.g.a. nederbörd vid uppförandet. Fukten förblir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det viktigt att man omedelbart tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån och annat byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Detta ska man även tänka på om huset är byggt på berg eftersom det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan leda till ovanstående besvär. Klicka för mer tips

Oavsett vilken fuktskada så är utgången ganska lik – nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte bara kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda lätt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad olika symptom. Det är dessutom angeläget att ta i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten kvantitet för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har ordnat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus och krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då också att försvinna helt.

Förebygga är bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade besvär måste man tränga bort fukten. Det görs lämpligen genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka ytterligare fuktskador.

Om man har fått mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att ta bort mögel är att fullkomligt avlägsna och ersätta skadat material. Om man inte vill eller kan åstadkomma detta så fungerar det även att rengöra angripna områden med hjälp av fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod eliminerar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.