Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en god miljö för mikroorganismer och att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, en del djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt felaktigt benämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma eftersom det endast kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får problem med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att handskas med mögel är att helt enkelt ta bort samt ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det ofta är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering ifall det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att se över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste ta bort det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en god ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan finna ett fotfäste. Klicka här genast för mer data

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.