Vad ska man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Det medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt samt organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det mestadels med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer vida angrepp så bör man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Klicka för mer detaljer

Det är betydelsefullt att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk alternativt bestående avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.